.

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
หลักสูตร การทำสบู่ น้ำยาล้างจาน 
วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม สพป.อน.เขต 1