.

ภาพกิจกรรม

ประชุม จนท.หักเก็บเงิน

รับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ในอนาคต โดย นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ประชุม จนท.หักเก็บเงิน

นายสมชัย อำภา ประธาน นายบัญชา  เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประชุมเจ้าหน้าที่หักเก็บเงินและการชำระเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ลงนามพัฒนาโปรแกรม

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการแล้วเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

ลงนามพัฒนาโปรแกรม

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๖๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ลงนามพัฒนาโปรแกรม

การลงนามสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด กับบริษัท โซแอทโซลูชั่น จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 19 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 การประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลาง ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายสมชาย เสมากูล รองประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิกใหม่ ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๖๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด วันที่ 25 มิถุนายน 2562

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

การประชุมเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูลพบุรี จำกัด 

ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๖๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูหนองคาย 

จำกัด ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๖๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

Read more...

ศึกษาดูงาน

นายสมชัย อำภา ประธานฯ นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการฯ นำคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด
ศึกษาดูงาน สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด และ สอ.ครูบุรีรัมย์ จำกัด
วันที่ 9 - 11 พ.ค. 2562

Read more...

อบรมการทวงถามหนี้

การพบปะสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 20 เมษายน 2562

Read more...

อบรมการทวงถามหนี้

การทวงถามหนี้ อย่างไรให้ถูกตัองตามกฏหมาย

Read more...

BigMeeting61

มุทิตาจิต สมาชิกอาวุโส 5 เมษายน 2562 

Read more...

BigMeeting61

วันที่ 2 มี.ค.62 เวลา 09.00 น.

ประธานสมชัย  อำภา ประธาน สอ.ครูอุทัยธานี  ได้เชิญสมาชิกที่สมัครขอความช่วยเหลือกรณีค้างชำระ เงินไม่พอชำระ เงินเหลือไม่พอจับจ่ายในชีวิตประจำวันและอื่นๆ 

Read more...

BigMeeting61

วันที่ 28 ก.พ.62 เวลา 10.00 น.
นายสมชัย อำภา ประธาน ,นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี ศึกษาดูงานเรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกและเรื่องอื่น ๆ  ณ สอ.ครูสุโขทัย ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สงสัยจะสูญของสมาชิกได้ 100 % ถึง 2 ปีซ้อน/ ปชส สอ.ครูอุทัยธานี
 

Read more...

BigMeeting61

วันที่ 26 ก.พ.62 เวลา 13.00 น.

นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง /ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี 

Read more...

BigMeeting61

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี  ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 

Read more...

BigMeeting61

วันที่ 22 ม.ค.62 เวลา 14.00 น.

สอ.ครูอุทัยธานี ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ เรื่อง การให้บริการสมาชิกผ่านโทรศัพท์มือถือ แก่ กรรมการ สอ.ครูอุทัยธานี กรรมการสมาคมฌาปนกิจ สอ.ครูอุทัยธานี กรรมการศูนย์ สส.อค. กรรมการศูนย์ สส.ชสอ.และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี.สอ.ครูอุทัยธานี / ปชส.สอ.ครูอุทัยธานี 

Read more...