.

ภาพกิจกรรม

IMG 2489

สพป.อน.เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ผอ.ศักดา แสงทอง พบเพื่อนครูอำเภอเมือง ได้เชิญ ผจก.ธวัช จิตรชอบค้า ชี้แจงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 2470

 คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

Read more...

IMG 2403

นายบัญชา เสมากูล ประธานศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.และคณะกรรมการฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สส.ชสอ. และ สสอค.ให้กับทายาทสมาชิก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

Read more...

IMG 2368

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

Read more...

IMG 2381

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

Read more...

IMG 2251

 นายสมชัย อำภา ประธานกรรมการฯ และ นายธวัช จิตรชอบค้า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 2246

 นายบัญชา เสมากูล ประธานศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.และคณะกรรมการฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สส.ชสอ. และ สสอค. ให้กับทายาทสมาชิก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

Read more...

IMG 2159

 งานมุฑิตาจิตสมาชิกผู้สูงอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน. เขต 1

Read more...

IMG280358 7

 การประชุมใหญ่สามัญชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ประจำปี 2557 และสัมมนาวิชาการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือและชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

Read more...

IMG 2039

 นำเสนอนวัตกรรม โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

Read more...

IMG 1963

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1

Read more...

IMG 1940

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานระบบบัตรคิวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

Read more...

IMG 1920

นายบัญชา เสมากูล ประธานศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.และคณะกรรมการฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ  สส.ชสอ. ให้กับทายาทสมาชิก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

Read more...

IMG 1814

นายธวัช จิตรชอบค้า ผู้จัดการฯ นำเสนอผลงานนวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ระดับภาคเหนือ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่

Read more...

27566

รองประธานฯ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมอวยพรปีใหม่ นายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผู้อำนวยการ สพป.อน.เขต 2

Read more...

IMG 1706

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

IMG 1556

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557

Read more...

IMG 1422

มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 พฤจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 1344

สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

Read more...

IMG 1265

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี

Read more...