.

ภาพกิจกรรม

IMG 0239

มอบทองให้กับสมาชิกผู้โชคดี ครั้งที่ 2 ในโครงการซื้อหุ้น ลุ้นทอง กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

Read more...

IMG 0182

จับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซื้อหุ้นลุ้นทอง (ครั้งที่ 2) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

Read more...

IMG 0132

นายสุรเดช  พรหมโชติ รองเลขาธิการ สกสค. และคณะ มาตรวจเยี่ยม สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด เพื่อดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

Read more...

IMG 0113

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

Read more...

IMG 0088

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

Read more...

13-06-57

รับมอบโล่เกียรติคุณ การประกวดรายงานกิจการประจำปี, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

Read more...

IMG 0058

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วย อำเภอลานสัก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

Read more...

IMG 9969

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วย สพม.42 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557

Read more...

IMG 0017

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วย สพม.42 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557

Read more...

IMG 9944

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอสว่างอารมณ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557

Read more...

IMG 9908

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยผสม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9902

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วย อำเภอห้วยคต กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2, อบต.อำเภอห้วยคต, โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม, โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์, ผู้รับบำนาญ อำเภอห้วยคต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

Read more...

IMG 9876

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยผู้รับบำนาญ อำเภอหนองฉาง, ผู้รับบำนาญ จนท.สพป.อน.เขต 2, ผู้รับบำนาญ สามัญ เขต 2 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2

Read more...

IMG 9853

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยผู้รับบำนาญ อำเภอสว่างอารมณ์, ผู้รับบำนาญ อำเภอทัพทัน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

Read more...

IMG 9809

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยผู้รับบำนาญ อำเภอเมือง, ผู้รับบำนาญ จนท.สพป.อน.เขต 1, สพป.อุทัยธานี เขต 1 , หน่วยสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

Read more...

IMG 9802

ตัวแทนบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด(มหาชน) เซ็นสัญญาประกันเงินกู้กับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

Read more...

IMG 9744

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าร่วมการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ 2556 วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

Read more...

IMG 9608

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอหนองฉาง เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2

Read more...

IMG 9575

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอบ้านไร่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน

Read more...

IMG 9535

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอบ้านไร่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง

Read more...