.

ภาพกิจกรรม

IMG 1003

การประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.อุทัยธานี เขต 2

Read more...

IMG 0929

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด และ ร้านอุทัยดิจิตอลแล็บ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดโต๊ะหมู่งาช้าง เนื่องในประเพณีตักบาตรเทโว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

Read more...

IMG 0903

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ แพสะแกกรัง กู๊ดวิว

Read more...

IMG 0734

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การทำอาหารคาว และอาหารหวาน ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 27-28  ก.ย. 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

Read more...

IMG 0707

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดู
งานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2557

Read more...

IMG 0498

การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557

Read more...

IMG 0560

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( พับกระดาษ ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 20 - 21 ก.ย. 2557 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 

Read more...

IMG 0446

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การผูกผ้า จับผ้า ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 13 - 14 ก.ย. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

IMG 0325

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านการเกษตร ( การปลูกพืชไร้ดิน ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 6 - 7 ส.ค. 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีอุทัยธานี

Read more...

IMG 0239

มอบทองให้กับสมาชิกผู้โชคดี ครั้งที่ 2 ในโครงการซื้อหุ้น ลุ้นทอง กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

Read more...

IMG 0182

จับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลซื้อหุ้นลุ้นทอง (ครั้งที่ 2) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

Read more...

IMG 0132

นายสุรเดช  พรหมโชติ รองเลขาธิการ สกสค. และคณะ มาตรวจเยี่ยม สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด เพื่อดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

Read more...

IMG 0113

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

Read more...

IMG 0088

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

Read more...

13-06-57

รับมอบโล่เกียรติคุณ การประกวดรายงานกิจการประจำปี, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

Read more...

IMG 0058

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วย อำเภอลานสัก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

Read more...

IMG 9969

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วย สพม.42 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557

Read more...

IMG 0017

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วย สพม.42 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557

Read more...

IMG 9944

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยอำเภอสว่างอารมณ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557

Read more...

IMG 9908

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยผสม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

Read more...