.

ภาพกิจกรรม

IMG 8001 นายสมชัย อำภา ประธานฯ มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โรงเรียนที่ชนะการประกวดแต่ละระดับ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2556 ณ. ห้องประชุม สพป.อน.เขต 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

Read more...

IMG 7802 การอบรม หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (ว.13 ผลงานเชิงประจักษ์) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสะแกรกรัง 2 สพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 7708 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

Read more...

IMG 7699 สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

Read more...

IMG 7438 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Read more...

IMG 7403 นายสมชัย อำภา ประธานฯ มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โรงเรียนที่ชนะการประกวดแต่ละระดับ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2556 ณ. ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556

Read more...

IMG 7158 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วิเคราะห์สภาพองค์กร ปี 2556 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง

Read more...

ศึกษาดูงาน สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำโดยนายสมชัย อำภา ประธานกรรมการเข้าศึกษาดูงานและการให้บริการสมาชิก ที่ สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556

Read more...

เยี่ยม ชมกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำโดยนายสมชัย อำภา เยี่ยม ชมกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย

Read more...

IMG 6978 200 พิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 6895 200 ผู้จัดการฯ และคณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร เปิดบัญชีฝากออมทรัพย์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

Read more...

IMG 6762 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านการเกษตร ( การปลูกพืชไร้ดิน ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 3 - 4 ส.ค. 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีอุทัยธานี

Read more...

IMG 3578 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การทำของประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 27 - 28 ก.ค. 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

Read more...

IMG 3413 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การวาดภาพ  ทิวทัศน์และเทคนิคการระบายสี ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 20   - 21 ก.ค. 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

Read more...

IMG 3307 200 คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556

Read more...

IMG 3221 200 ผอ.พัลลภ  มาแก้ว ประธานฝ่ายสวัสดิการและสังคม และคณะกรรมการฯ มอบไม้มงคล ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

Read more...

IMG 3214 200 นายธวัช  ธัญญกรรม นายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้กับทายาท ของสมาชิกผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

Read more...

IMG 3188 200 พิธีมอบเทียนจำนำพรรษา และไม้มงคลในเทศกาลเข้าพรรษา 2556   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์  ครูอุทัยธานี จำกัด โดยมี ประธานสมชัย  อำภา เป็นผู้มอบให้กับตัวแทน  ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

Read more...