.

ภาพกิจกรรม

IMG 8628 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัดสาขาบึงสามพัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาการจัดตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ สาขาหนองฉาง

Read more...

IMG 8564 นำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ. สำนักงานุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

Read more...

IMG 8299 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

IMG 8186 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา วันที่ 21 ธันวาคม 2556

Read more...

IMG 8001 นายสมชัย อำภา ประธานฯ มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โรงเรียนที่ชนะการประกวดแต่ละระดับ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2556 ณ. ห้องประชุม สพป.อน.เขต 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

Read more...

IMG 7802 การอบรม หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (ว.13 ผลงานเชิงประจักษ์) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสะแกรกรัง 2 สพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 7708 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

Read more...

IMG 7699 สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

Read more...

IMG 7438 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Read more...

IMG 7403 นายสมชัย อำภา ประธานฯ มอบรางวัลให้กับสหกรณ์โรงเรียนที่ชนะการประกวดแต่ละระดับ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2556 ณ. ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556

Read more...

IMG 7158 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วิเคราะห์สภาพองค์กร ปี 2556 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง

Read more...

ศึกษาดูงาน สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำโดยนายสมชัย อำภา ประธานกรรมการเข้าศึกษาดูงานและการให้บริการสมาชิก ที่ สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556

Read more...

เยี่ยม ชมกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำโดยนายสมชัย อำภา เยี่ยม ชมกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย

Read more...

IMG 6978 200 พิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 6895 200 ผู้จัดการฯ และคณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร เปิดบัญชีฝากออมทรัพย์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

Read more...

IMG 6762 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านการเกษตร ( การปลูกพืชไร้ดิน ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 3 - 4 ส.ค. 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีอุทัยธานี

Read more...

IMG 3578 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การทำของประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 27 - 28 ก.ค. 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

Read more...

IMG 3413 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การวาดภาพ  ทิวทัศน์และเทคนิคการระบายสี ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 20   - 21 ก.ค. 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

Read more...