.

ภาพกิจกรรม

IMG 7699 สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก สังกัดหน่วยเทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

Read more...

IMG 7438 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Read more...

IMG 7247 การอบรมการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

Read more...

IMG 7158 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด วิเคราะห์สภาพองค์กร ปี 2556 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง

Read more...

ศึกษาดูงาน สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำโดยนายสมชัย อำภา ประธานกรรมการเข้าศึกษาดูงานและการให้บริการสมาชิก ที่ สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556

Read more...

เยี่ยม ชมกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี นำโดยนายสมชัย อำภา เยี่ยม ชมกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย

Read more...

IMG 6978 200 พิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 6895 200 ผู้จัดการฯ และคณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร เปิดบัญชีฝากออมทรัพย์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

Read more...

IMG 6762 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านการเกษตร ( การปลูกพืชไร้ดิน ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 3 - 4 ส.ค. 2556 ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีอุทัยธานี

Read more...

IMG 3578 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การทำของประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 27 - 28 ก.ค. 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

Read more...

IMG 3413 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การวาดภาพ  ทิวทัศน์และเทคนิคการระบายสี ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 20   - 21 ก.ค. 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

Read more...

IMG 3307 200 คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556

Read more...

IMG 3221 200 ผอ.พัลลภ  มาแก้ว ประธานฝ่ายสวัสดิการและสังคม และคณะกรรมการฯ มอบไม้มงคล ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

Read more...

IMG 3214 200 นายธวัช  ธัญญกรรม นายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้กับทายาท ของสมาชิกผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

Read more...

IMG 3188 200 พิธีมอบเทียนจำนำพรรษา และไม้มงคลในเทศกาลเข้าพรรษา 2556   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์  ครูอุทัยธานี จำกัด โดยมี ประธานสมชัย  อำภา เป็นผู้มอบให้กับตัวแทน  ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

Read more...

IMG 3170 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การผูกผ้า จับผ้า ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 6 - 7 ก.ค. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

IMG 2940 200 สหกรณ์ฯ ติดตั้งป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับสมาชิกทราบ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556

Read more...

IMG 2923 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก เจ้าหน้าที่ สพป.อน.เขต 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

Read more...