.

ภาพกิจกรรม

IMG 2434 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.ลานสัก 1,2,3, ร.ร.ลานสักวิทยา, ร.ร.ร่องตาทีวิทยา, อบต.และเทศบาลใน อ.ลานสัก วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม อำเภอลานสัก

Read more...

IMG 2414 คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม   2556

Read more...

IMG 2323 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.หนองฉาง 1,3, สพป.อน.เขต 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สพป.อน.เขต 2

Read more...

IMG 2288 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.หนองฉาง 2,4, อบต.และเทศบาลใน อ.หนองฉาง วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ

Read more...

IMG 2256 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.บ้านไร่ 1,3, ร.ร.การุ้งวิทยาคม, ร.ร.หนองจอกประชานุสรณ์, ร.ร.วังหินวิทยาคม วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯ

Read more...

IMG 2208 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.ในกลุ่ม ร.ร.บ้านไร่ 2,4,5, ร.ร.บ้านไร่วิทยา, ร.ร.ทองหลางวิทยาคม, วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี, อบต.และเทศบาลใน อ.บ้านไร่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาประชมคมร่มฉัตร อ.บ้านไร่

Read more...

IMG 2983 200 คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

Read more...

IMG 2165 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก ร.ร.หนองฉางวิทยา,ร.ร.ทุ่งโพวิทยา, ร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา, ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมปาริชาติ ร.ร.หนองฉางวิทยา

Read more...

IMG 2047 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พบสมาชิก กองการศึกษาเทศบาลเมืองอุทัยธานี และ ผู้รับบำนาญกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุทัยธานี วันที่ 6 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.เขต 1

Read more...

IMG 2020 200 คณะกรรมการสหกรณ์ฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ฌกส., เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว, สสอค., สส.ชสอ. ให้กับทายาทสมาชิก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

Read more...

IMG 1936 200 งานมุทิตาจิตสมาชิกอาวุโส สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม สะแกกรัง 2

Read more...

IMG 1817 200 นายสมชัย อำภา ประธานฯ และ คณะกรรมการฯ ลงนามสัญญากู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

Read more...

IMG 1821 200 นายทวีศักดิ์  กระแสสินธุ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

Read more...

IMG 1797 200 นายสมชัย อำภา ประธานฯ และคณะกรรมการกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

Read more...

jan01 200 นายสมชัย อำภา ประธานฯและคณะกรรมการฯ ได้เข้าศึกษารายละเอียดกองทุนช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

Read more...

IMG 1763 200 คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556

Read more...

IMG 1706 200 นายสมชัย  อำภา ประธานฯ และ นายธวัช  จิตรชอบค้า ผู้จัดการฯ ลงนามสัญญากู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556

Read more...

IMG 1694 200 นายสมชัย  อำภา ประธานฯสอ.ครูอุทัยธานี และคณะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เบื้องต้น" (Cooperative Quality Award : CQA) วันที่ 16-17 มีนาคม 2556 โดยชมรม สอ.ภาคเหนือร่วมกับ สอ.ครูพิษณุโลก จำกัด และ ชุมนุม สอ.แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุม สอ.ครูพิษณุโลก

Read more...

IMG 1659 200 นายบัญชา  เสมากูล ประธานศูนย์ประสานงานฯ สส.ชสอ. และ  คณะกรรมการฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สส.ชสอ.ให้กับทายาท  ของสมาชิก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

Read more...

IMG 1653 200 นายธวัช  ธัญญกรรม นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฌาปนกิจฯ ให้กับทายาทของนายเต็ง  วิศิษฎ์รุ่งเรือง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556

Read more...

Dog