.

ภาพกิจกรรม

IMG 5498 200 นายบัญชา เสมากูล ประธานฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฯครูไทย (สสอค.), นายธวัช จิตรชอบค้า ผู้จัดการฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ (สส.ชสอ.), นายไพบูลย์ สุรมาตย์ กรรมการฯ มอบเงินกองทุนบรรเทาทุกข์สมาชิกเสียชีวิต, นายสมพร พงษ์ดี กรรมการฯ มอบเงินสมาคมฌาปนกิจฯ และ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ให้แก่ทายาทของ นายสาย ทับทิมไทย

Read more...

IMG 7483 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การผูกผ้า จับผ้า ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 28 - 29 ก.ค. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

IMG 7483 200 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิก ด้านงานฝีมือ ( การผูกผ้า จับผ้า ) ของสมาชิก สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด วันที่ 28 - 29 ก.ค. 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

Read more...

IMG 7421 200 นายบัญชา เสมากูล อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฌาปนกิจฯ ให้กับทายาทของสมาชิก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

Read more...

IMG 7421 200 นายบัญชา เสมากูล อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฌาปนกิจฯ ให้กับทายาทของสมาชิก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

Read more...

IMG 7410 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมกับกลุ่ม  โรงเรียนอำเภอหนองขาหย่าง พบเพื่อนครู วันที่ 12   กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP จังหวัด  อุทัยธานี

Read more...

IMG 7410 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนอำเภอหนองขาหย่าง พบเพื่อนครู วันที่ 12   กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP จังหวัดอุทัยธานี

Read more...

IMG 7379 200 รองประธาน นายสุธีร์  พัฒโนทัย ผอ.กฤษ สังข์เต็ม และผู้จัดการ เป็นตัวแทนคณะ  กรรมการนำเสนอผลงาน Best practice ต่อคณะกรรมการพิจารณา และได้รับคัดเลือก  เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันกับอีก 8 ภูมิภาคต่อไป

Read more...

IMG 7379 200 รองประธาน นายสุธีร์  พัฒโนทัย ผอ.กฤษ สังข์เต็ม และผู้จัดการ เป็นตัวแทนคณะ  กรรมการนำเสนอผลงาน Best practice ต่อคณะกรรมการพิจารณา และได้รับคัดเลือก  เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันกับอีก 8 ภูมิภาคต่อไป

Read more...

IMG 7344 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนอำเภอสว่างอารมณ์  พบ  เพื่อนครู วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอสว่างอารมณ์   จังหวัดอุทัยธานี

Read more...

IMG 7344 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนอำเภอสว่างอารมณ์  พบ  เพื่อนครู วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอสว่างอารมณ์   จังหวัดอุทัยธานี

Read more...

IMG 7295 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ่มที่ 2 พบเพื่อนครู วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

Read more...

IMG 7295 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ่มที่ 2 พบเพื่อนครู วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

Read more...

IMG 7276 200 ผอ.บัญชา เสมากูล ประธานกรรมการฯ และ คณะกรรมการฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  อุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์  ครูนครสวรรค์ จำกัด  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

Read more...

IMG 7276 200 ผอ.บัญชา เสมากูล ประธานกรรมการฯ และ คณะกรรมการฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  อุทัยธานี จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

Read more...

IMG 7259 200 ผอ.เสถียร  เก่งเขตรกรณ์ รองประธานศูนย์ฯ(สสอค.) และผอ.รัตนชัย  ศรีโกมล มอบเงิน  สงเคราะห์ศพให้ทายาท นายอนันต์  เทียบคำ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

Read more...

IMG 7259 200 ผอ.เสถียร  เก่งเขตรกรณ์ รองประธานศูนย์ฯ(สสอค.) และผอ.รัตนชัย  ศรีโกมล มอบเงินสงเคราะห์ศพให้ทายาท นายอนันต์  เทียบคำ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

Read more...

IMG 7247 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนอำเภอทัพทัน พบเพื่อนครู วันที่   29 มิถุนายน 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์  ร.ร.อนุบาลทัพทัน

Read more...

IMG 7247 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนอำเภอทัพทัน พบเพื่อนครู วันที่   29 มิถุนายน 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์  ร.ร.อนุบาลทัพทัน

Read more...

IMG 7195 200 นายสุธีร์  พัฒโนทัย รองประธานศูนย์ฯ(สสอค.) และ ผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)ให้ทายาท นายสุเทพ  บุญมั่น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555

Read more...