.

ภาพกิจกรรม

IMG 5611 200 ประธานสันนิบาตสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ และคณะเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

Read more...

IMG 5581 200 วัดใหม่จันทราราม ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2554 ณ วัดใหม่จันทราราม

Read more...

IMG 5206 200 วัดใหม่จันทราราม ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554  ณ วัดใหม่จันทราราม

Read more...

IMG 5022 200 นายธวัช  ธัญญกรรม รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด มอบเงินสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน 200,000 บาทและสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก 100,000 บาท ใหแก่ น.ส.ญาณินท์  ผุดผ่อง ทายาทของนายอดุลย์ยศ  ผุดผ่อง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

Read more...

IMG 5020 200 ผอ.บัญชา  เสมากูล ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยมอบเงินให้กับ น.ส.ญาณินท์  ผุดผ่อง ทายาทของนายอดุลย์ยศ  ผุดผ่อง เป็นเงินจำนวน 600,000 บาท  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

Read more...

IMG 5011 200 ผอ.บัญชา เสมากูล ประธานกรรมการฯ และ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด นำปัจจัย จำนวน 100,000 บาท ร่วมสมทบการอุปสมบท และ บรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่เจ้าอาวาสวัดใหม่จันทราราม จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

Read more...

IMG 4993 200 นายสมพล ตันติสันติสม ประธานกรรมการ และ นางมลชลีณา  กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด และคณะ เยี่ยมเยียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

Read more...

IMG 4921 200 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต1

Read more...

DSCN3800 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด นายธวัช  จิตรชอบค้า มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ ให้แก่นางดวงฤดี  สอนเถื่อน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554

Read more...

IMG 4817 200 นางประไพ  กุลชา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาติที่ประชุมใหญ่เลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ฯครูอุทัยธานี จำกัด เข้าตรวจสอบงาน งวดที่ 1 - 2 ประจำปีการเงิน 2554 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มี.ค. 2554

Read more...

IMG 4808 200 ตัวแทนบริษัทสหประกันฯมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มให้แก่รองประธานสหกรณ์ฯครูอุทัยธานี จำกัด นายธวัช ธัญญกรรมไว้เป็นหลักฐานพร้อมมอบประกันเงินสด และประกันอัคคีภัยสำนักงานสหกรณ์ฯไว้เป็นหลักฐานสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 54

Read more...

ssot21-02-54 200 นายธวัช  ธัญญกรรม รองประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย สาขาอุทัยธานี มอบเงินให้กับทายาทของ นายเฉลียว เหมะ สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเสียชีวิตเป็นรายที่ 3 ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นจำนวน 600,000 บาท

Read more...

IMG 4379 200 ตู้ ATM ธนาคารนครหลวง และ ธนาคารกรุงไทย ได้ติดตั้งไว้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯและบุคคลทั่วไป ณ หน้า ที่ทำการ สพป.อน.เขต 1 เชิญทุกท่านใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more...

IMG 4335 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ทำการติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

Read more...

12-01-54 200 นายธวัช ธัญญกรรม รองประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย สาขาอุทัยธานี มอบเงินสงเคราะห์ศพจำนวนเงิน 600,000 บาท ให้กับภรรยาของนายบังอาจ บำรุงศรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554

Read more...

IMG 4151 200 พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และ คณะ  ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554

Read more...

IMG 4053 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554

Read more...

MEETING-54 48 200 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Read more...

Giveflower 200 ประธานฯและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ปม.)

Read more...

IMG 3443 200 นางสมลักษณ์ อบอาย คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มอบนาฬิกาดิจิตอลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553

Read more...