.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ : กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ 111
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 122
ประกาศ : เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 249
ระเบียบ : ว่าด้วยเงินกู้สามัญดำรงชีพ เหตุพิเศษ 497
ประกาศ : เรื่องแนวปฏิบัติในการพักชำระหนี้เงินต้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 578
ประกาศ : เรื่องแนวปฏิบัติในการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือสมาชิก 352
ประกาศ : เรื่องอัตราการถือหุ้น และการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 298
ประกาศ : เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 318
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 83
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 52
ประกาศ : เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 429
ประกาศ : เรื่องยกเลิกการหยุดทำการ 235
ประกาศ : หยุดทำการ 1 วัน 267
ประกาศ : เรื่องแนวปฎิบัติเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พ.ศ.2563 320
ประกาศ : เรื่องประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ครั้งที่ 2 222
ประกาศ : เรื่องยกเลิกการประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 176
ประกาศ : เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 250
ประกาศ : เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 220
ขอเชิญ : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 287
ประกาศ : เรื่อง ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 249