.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ : เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 134
ประกาศ : เรื่องยกเลิกการหยุดทำการ 56
ประกาศ : หยุดทำการ 1 วัน 96
ประกาศ : เรื่องแนวปฎิบัติเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พ.ศ.2563 157
ประกาศ : เรื่องประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ครั้งที่ 2 145
ประกาศ : เรื่องยกเลิกการประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 108
ประกาศ : เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 141
ประกาศ : เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 134
ขอเชิญ : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 203
ประกาศ : เรื่อง ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 199
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 137
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 218
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 214
ประกาศ : เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2563 261
ประกาศ : เรื่อง รายชื่อสมาชิกได้รับสวัสดิการส่งเสริมวิชาการ ประจำปี 2562 266
ประกาศ : เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 310
ยกเลิกหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 422
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 378
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 274
ประกาศ : เรื่องอัตราการถือหุ้น และการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 441