.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ : เรื่อง ผลการคัดเลือกบุตรสมาชิกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 3
ประกาศ : เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 3
ประกาศ : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2563 26
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 16
แจ้งสมาชิก : เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงบัญชีการรับปันผล-เฉลี่ยคืน 95
ระเบียบ : ว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วย พ.ศ. 2562 136
ระเบียบ : ว่าด้วยเงินสวัสดิการส่งเสริมวิชาการ พ.ศ.2562 110
ประกาศ : เรื่อง ยกเลิก ชะลอการเปิดบัญชีและการรับเงินฝาก กรณี "เพื่อ" 32
ประกาศ : เรื่องการรับสมัครเพื่อสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2563 208
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 213
ประกาศ : เรื่อง ชะลอการเปิดบัญชีและการรับเงินฝาก กรณี เพื่อ 378
ระเบียบ : ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด และหน่วยบริการสาขาหนองฉาง พ.ศ.2562 316
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุตรสมาชิกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 541
ประกาศ : เรื่องหยุดทำการ 1 วัน 328
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 300
แจ้ง : เปลี่ยนแปลงวิธีการหักเก็บเงินและการส่งใบเสร็จรับเงินของสมาชิก (เริ่ม กันยายน 2562) 475
ประกาศ : แนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ระยะที่ 4 ประจำปี 2562 391
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 300
ประกาศ รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพเสริมประจำปี 2562 หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า (รุ่นที่ 3) 260
ประกาศ รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพเสริมประจำปี 2562 หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า (รุ่นที่ 2) 251