.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนบรรเทาทุกข์ พ.ศ.2559 กรณีสมาชิกเสียชีวิต แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 145
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 128
ประกาศ : เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร 126
ประกาศ : เรื่องแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระ ประจำปี 2562 ระยะที่ 3 150
ประกาศ : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร 135
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 168
ประกาศ : เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 191
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 110
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 187
ประกาศ : เรื่อง ชะลอการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน และ 24 เดือน 296
ประกาศสมาคมฯ : เรื่องการรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 337
ประกาศสมาคมฯ : เรื่องกำหนดสมุดชำระเงินประจำตัวสมาชิก 178
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 200
ประกาศ : ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัรพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 200
ประกาศ : ผลการประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 266
ประกาศ : แนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระ ประจำปี 2562 323
ประกาศ : ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 248
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 452
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 267
สมาคมฯ : ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 510