.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
สมาคมฯ : ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 20
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 22
ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 103
ประกาศ : ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2562 186
ประกาศ : ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562-2563 128
ระเบียบสหกรณ์ฯ : ว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกมอบเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 258
ประกาศ : การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 97
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 115
ประกาศ : การจ่ายเงินปันผลสำหรับสมาชิกสมทบ ประจำปีการเงิน 2561 530
ประกาศ : การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 158
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 255
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 155
ประกาศ : การรับสมัครเพื่อเลือกตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2562 - 2563 243
ประกาศ : การรับสมัครเพื่อสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2562 248
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 183
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 310
ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุตรสมาชิกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 442
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 249
หนังสือ : เรื่อง แจ้งยกเลิกการอบรมพัฒนาสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 284
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 229