.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ : เรื่อง ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 25
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 33
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 117
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 133
ประกาศ : เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2563 191
ประกาศ : เรื่อง รายชื่อสมาชิกได้รับสวัสดิการส่งเสริมวิชาการ ประจำปี 2562 205
ประกาศ : เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 251
ยกเลิกหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 368
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 343
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 252
ประกาศ : เรื่องอัตราการถือหุ้น และการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 421
ประกาศ : เรื่อง วันหยุดทำการประจำปี 2562(เพิ่มเติม) 305
ประกาศ : เรื่อง ผลการคัดเลือกบุตรสมาชิกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 412
ประกาศ : เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 292
ประกาศ : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2563 372
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 253
แจ้งสมาชิก : เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงบัญชีการรับปันผล-เฉลี่ยคืน 446
ระเบียบ : ว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วย พ.ศ. 2562 351
ระเบียบ : ว่าด้วยเงินสวัสดิการส่งเสริมวิชาการ พ.ศ.2562 316
ประกาศ : เรื่อง ยกเลิก ชะลอการเปิดบัญชีและการรับเงินฝาก กรณี "เพื่อ" 212