.

 

ขอเชิญเข้ารับการอบรม เรื่อง การประเมินวิทยฐานะแนวทางใหม่ ตาม ว.๒๑
เรียน ข้าราชการครูทุกสังกัดในจังหวัดอุทัยธานี 

 

อ่านเพิ่มเติม