.

 

ประกาศ รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพเสริมประจำปี 2562
หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า (รุ่นที่ 3)
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562
สถานที่ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม