.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ เรื่องการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 1100
ประกาศ เรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล และสังกัดโรงเรียนเอกชน 735
ประกาศ เรื่องแนวปฏบัติว่าด้วยการกู้เงิน 843
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 722
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 750
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน เมษายน 2559 625
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 694
ประกาศ สมาคมฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 696
การแสดงความจำนงเข้าอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 735
ประกาศ เรื่องสรรหาผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 704
ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 695
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มีนาคม 2559 501
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 725
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 807
ประกาศ เรื่อง การระดมเงินฝากโดยการซื้อหุ้นหรือฝากออมทรัพย์พิเศษ 922
ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 839
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 627
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2559 668
การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 655
สมาคมฯ เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 696