.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 635
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 704
ประกาศ เรื่อง การระดมเงินฝากโดยการซื้อหุ้นหรือฝากออมทรัพย์พิเศษ 820
ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 700
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 536
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2559 574
การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 559
สมาคมฯ เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 580
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม 2558 659
ประกาศ รายชื่อผุ้ได้รับเงินรางวัล ซื้อหุ้นลุ้นโชค ครั้งที่ 2 719
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 757
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการฯ ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 740
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 743
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 712
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล 1169
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สำหรับผู้ผิดนัดชำระหนี้ 756
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 669
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน ตุลาคม 2558 584
ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 777
ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) ประจำปี 2558 1065