.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ เรื่องสรรหาผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 603
ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 617
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มีนาคม 2559 419
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 668
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 731
ประกาศ เรื่อง การระดมเงินฝากโดยการซื้อหุ้นหรือฝากออมทรัพย์พิเศษ 849
ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 728
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 559
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2559 597
การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 580
สมาคมฯ เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 601
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม 2558 685
ประกาศ รายชื่อผุ้ได้รับเงินรางวัล ซื้อหุ้นลุ้นโชค ครั้งที่ 2 740
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 778
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการฯ ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 765
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 767
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 732
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล 1190
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สำหรับผู้ผิดนัดชำระหนี้ 774
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 687