.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ เรื่องสรรหาผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 753
ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 737
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มีนาคม 2559 543
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 769
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 849
ประกาศ เรื่อง การระดมเงินฝากโดยการซื้อหุ้นหรือฝากออมทรัพย์พิเศษ 972
ประกวดราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 881
แบบสำรวจความต้องการให้จัดอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิก 664
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2559 718
การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 701
สมาคมฯ เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 745
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม 2558 784
ประกาศ รายชื่อผุ้ได้รับเงินรางวัล ซื้อหุ้นลุ้นโชค ครั้งที่ 2 857
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 905
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการฯ ชุดที่ 58 ประจำปี 2559 925
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 898
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 837
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล 1313
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สำหรับผู้ผิดนัดชำระหนี้ 883
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 793