.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 712
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญแก่สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 558
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2557 669
การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 636
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 741
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม 2556 608
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลซื้อหุ้นลุ้นทอง(สัปดาห์แห่งการออม) 913
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 642
ประกาศ เรื่อง การรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 635
การชำระเงินสงเคราะห์ สสอค. , สส.ชสอ. (เพิ่มเติม) 807
การชำระเงินสงเคราะห์รายปี 2557 (เงินคงสภาพ) 781
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 529
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การฝากเงินและถอนเงินของสมาชิกสมทบ 636
แบบสำรวจความคิดเห็นการตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด สาขาหนองฉาง 2641
เรียน สมาชิก สสอค.และสมาชิก สส.ชสอ. สังกัด สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ทุกท่าน เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2557 663
ประกาศ สมาคมฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 659
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 561
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ทุกท่าน เรื่อง การแจ้งความประสงค์การนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี 798
การรับสมัครเพื่อสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ 569
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน ตุลาคม 2556 549