.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ตารางการอบรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2557 636
ประกาศ เรื่อง การสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) 1055
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 2411
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 701
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 695
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 1570
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการส่งเงินงวดโดยตรง พ.ศ. 2557 735
ขอเลื่อนโครงการพบเพื่อนสมาชิกหน่วยอำเภอลานสัก 674
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมการอบรมวิชาชีพเสริม ประจำปี 2557 789
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2557 739
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม โครงการ"สหกรณ์ฯ พบเพื่อนสมาชิก" 1064
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน เมษายน 2557 634
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำ ครั้งที่ 1 677
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 762
ประกาศ เรื่อง การระดมเงินฝากโดยการซื้อหุ้นหรือฝากออมทรัพย์พิเศษ 847
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มีนาคม 2557 755
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั้น 1 ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 813
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั้น 1 (นักการภารโรง) 1134
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยการรับฝากออมทรัพย์และการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 1540
สำรวจความต้องการให้จัดหลักสูตรส่งเสิรมวิชาชีพ 738