.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาศีลธรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2557 1655
ประกาศ แจ้งเรื่องสถานที่สอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 720
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงิน 880
ประกาศเรื่อง การกำหนดระยะเวลาขอรับเงินสนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์ 769
ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 853
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลซื้อหุ้นลุ้นทอง (ครั้งที่ 2) 798
ประกาศ เรื่องการชะลอการให้กู้ สำหรับสมาชิกครูสังกัดโรงเรียนเอกชน 738
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษของข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 762
ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรเดบิตกับธนาคารธนชาต 719
ตารางการอบรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2557 694
ประกาศ เรื่อง การสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) 1153
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 2673
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 770
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 787
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 1719
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการส่งเงินงวดโดยตรง พ.ศ. 2557 810
ขอเลื่อนโครงการพบเพื่อนสมาชิกหน่วยอำเภอลานสัก 741
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมการอบรมวิชาชีพเสริม ประจำปี 2557 846
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2557 802
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม โครงการ"สหกรณ์ฯ พบเพื่อนสมาชิก" 1137