.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การฝากเงินและถอนเงินของสมาชิกสมทบ 605
แบบสำรวจความคิดเห็นการตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด สาขาหนองฉาง 2582
เรียน สมาชิก สสอค.และสมาชิก สส.ชสอ. สังกัด สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด ทุกท่าน เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2557 634
ประกาศ สมาคมฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ 626
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 535
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ทุกท่าน เรื่อง การแจ้งความประสงค์การนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี 766
การรับสมัครเพื่อสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ 541
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน ตุลาคม 2556 517
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน กันยายน 2556 565
ใบสมัครเข้ารับการอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น(ว.13 ผลงานเชิงประจักษ์) 779
วาระสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน 2556 449
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 401
ประกาศ เรื่อง การรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 422
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลสำหรับสมาชิกสมทบ ประจำปี 2556 476
ประกาศ เรื่อง การจัดสัปดาห์แห่งการออมโดยการระดมหุ้น 466
ผลการสอบปัญหาศีลธรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2556 471
ประกาศ เรื่องผลโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2556 444
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการให้กู้เงินสามัญครั้งใหม่ 423
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 426
บำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม 2556 428
Dog