.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมการอบรมวิชาชีพเสริม ประจำปี 2557 731
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2557 679
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม โครงการ"สหกรณ์ฯ พบเพื่อนสมาชิก" 1009
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน เมษายน 2557 576
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำ ครั้งที่ 1 622
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 717
ประกาศ เรื่อง การระดมเงินฝากโดยการซื้อหุ้นหรือฝากออมทรัพย์พิเศษ 791
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มีนาคม 2557 701
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั้น 1 ของ สอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 769
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั้น 1 (นักการภารโรง) 1078
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยการรับฝากออมทรัพย์และการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 1413
สำรวจความต้องการให้จัดหลักสูตรส่งเสิรมวิชาชีพ 685
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 884
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษของครูโรงเรียนเอกชน 752
ประกาศ หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั้น 1 (นักการภารโรง) 1306
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 792
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญแก่สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 635
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก(สมาชิกอายุครบ 60 ปี) ประจำเดือน มกราคม 2557 743
การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 721
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 818