.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Hits
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฯ 633
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ขอรับเงินช่วยเหลือเนื่องจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม ประจำปี 2553 รอบที่ 3 690
ขอเชิญชวนสมาชิก อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 723
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 53/2554 762
ขอเชิญสมาชิกตรวจรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 696
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 53 ประจำปี 2554 จำนวน 10 คน 714
ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2553 659
รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ขอรับเงินช่วยเหลือเนื่องจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม ประจำปี 2553 รอบที่ 2 610
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศของสอ.ครูอุทัยธานี จำกัด 641
สหกรณ์จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2553 606
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งหน่วยต่างๆ 626
สหกรณ์ปิดทำการด้านการเงินในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 641
กำหนดปิดการยื่นคำขอกู้เงิน ช.พ.ค. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 635
เปิดบริการตู้ ATM ที่หน้าสพป.อุทัยธานีเขต 1 633
การรับสมัครเพื่อสรรหา และเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ 605
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 630
เรียน ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน 592
ขอเชิญสมาชิกร่วมฝากเงิน เดือนแห่งการออม 1 - 31 ตุลาคม 2553 609
คณะกรรมการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553 612
การคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัรพย์ดีเด่น ประจำปี 2553 645