.

วิสัยทัศน์ ( VISION )

 “ สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำที่มั่นคง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สู่มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ ”

 

พันธกิจ ( MISSION ) 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มั่นคง มีมาตรฐาน และตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่าย หน่วยงานสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น

4. ส่งเสริมการลงทุน และสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่าย ชุมชน และสังคม

5. พัฒนาอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอและทันสมัย

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานร