.

วิสัยทัศน์ ( VISION )

 “ สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำที่มั่นคง ดำรงตามหลักธรรมาภิบาล บริการดี สมาชิกมีคุณภาพ

 

พันธกิจ ( MISSION ) 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มั่นคงและมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่าย หน่วยงานสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น

4. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่าย ชุมชน และสังคม

5. พัฒนาอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอและทันสมัย

6. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร

Dog