.

.คณะกรรมการ   arrowLeft 01 arrowRight   ผู้ตรวจสอบ
      นายธวัช จิตรชอบค้า
ผู้จัดการ
     
      arrow      
      เด็ดดวง  สุขสุวานนท์      
      นายเด็ดดวง สุขสุวานนท์ 
รองผู้จัดการ
     
 
           
นางมณฑา เรืองวงษ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี   นางนิสากร โพธิพิทักษ์ 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
  นางสุพัตรา บัวผัน 
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
  ฝ่ายประมวลผล
และคอมพิวเตอร์
         
      9   12
น.ส.สมฤทัย สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน
  นางพิมพ์พิชชา สีมาก 
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี
  นายสรวิศ จินนะ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ
  น.ส.ชลภัสสรณ์ เลิศศิริดำรงค์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
  นางภัทรภร บุษบกแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประมวลผล
และคอมพิวเตอร์
       
25   นิด     จอย   14
น.ส.วีระษา ช่วยชีพ
เจ้าหน้าที่การเงิน
  น.ส.ขนิษฐา กาศชัยการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
  นายอัศวิน บัวเผื่อน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
  นางรจนา บัวเผื่อน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
  นายศิวะพันธ์ การสุข 
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
และคอมพิวเตอร์
             
        11   นางสาวพัชราภรณ์  แช่มสวัสดิ์    
        น.ส.ชฎาณัฐภัทร์ นาคยา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
  น.ส.พัชราภรณ์ แช่มสวัสดิ์  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
   
                 
          น.ส.เครือฟ้า ลำพันบอง    
       

นางรัตติยา โรจน์บุนส่งศรี 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

  น.ส.เครือฟ้า ลำพันบอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 
   
        arrow        
        24        
        นายศุภวิชญ์ บัวเผื่อน 
พนักงานขับรถยนต์
       
        เพ็ชร        
        น.ส.สมเพ็ชร ยอดสิงห์ 
แม่บ้าน
       
 
 
Dog