.

Up

ระเบียบสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2557
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (กองทุนจัดสวัสดิการเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2555
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้ประสานงาน พ.ศ.2555
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2555
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2555
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยกองทุนบรรเทาทุกข์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2555
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2554
การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 2554
ระเบียบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและคู่สมรส2554
ระเบียบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย2554
ระเบียบกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก2554
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
 
 
Powered by Phoca Download