.

 สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิก ดังต่อไปนี้
 
1. การออมเงิน
      สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เก็บเงินออมให้กับสมาชิกในลักษณะของหุ้น ( รายละเอียด )
2. การรับฝากเงิน
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด รับฝากเงิน คือ
        2.1 เงินฝากออมทรัพย์ ( รายละเอียด )
        2.2 การรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ( รายละเอียด )
3. การให้เงินกู้สามัญ
      3.1 เงินกู้สามัญปกติ ( รายละเอียด )
      3.2 เงินกู้ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้สมาชิก ( รายละเอียด )
      3.3 เงินกู้เพื่อเพื่อการศึกษาสมาชิก ( รายละเอียด )
      3.4 เงินกู้ทุนเรือนหุ้น ( รายละเอียด )
      3.5 เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ( รายละเอียด )
4. การให้เงินกู้พิเศษ
      4.1 เพื่อการเคหะ ( รายละเอียด )
      4.2 เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ( รายละเอียด )
      4.3 เพื่อความจำเป็นอื่น ( รายละเอียด )

 
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
    เงินกู้ฉุกเฉินปกติที่สำนักงาน 200,000 บาท ไม่เกิน 7 เท่าของเงินเดือน ส่งไม่เกิน 80 งวด
2. เงินกู้สามัญให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
    - มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้
    - มีเงินเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
    2.1 กู้สามัญไม่เกิน 2,000,000 บาท
         - ใช้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
         - สมาชิก 1 คน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 4 คน
         - ให้กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมกับค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 2,000,000 .- บาท
         - ส่งชำระหนี้คืนภายใน 300 งวด
    2.2 กู้สามัญโดยใช้เงินวิทยฐานะส่งชำระ
         - กู้ 300,000 บาท ส่งชำระ 5,600 บาท
         - กู้ 200,000 บาท ส่งชำระ 3,500 บาท
    2.3 เงินกู้การศึกษาบุตร 300,000 บาท
         - ปวส. หรือ เทียบเท่า กู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาท
         - ป.ตรี หลักสูตร 2 ปี กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
         - ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
         - ป.โท กู้ได้ไม่เกิน 250,000 บาท
         - ป.เอก กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
    2.4 กู้สามัญโครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
         - ใช้สมาชิกค้ำประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
         - สมาชิก 1 คน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 4 คน
         - ให้กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมกับค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 3,000,000 .- บาท
         - ส่งชำระหนี้คืนภายใน 360 งวด
    2.4 กู้ทุนเรือนหุ้น
         - ไม่ใช้คนค้ำประกัน
3. เงินกู้พิเศษ มี 3 กรณี ดังนี้
    3.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท ส่งใช้คืนภายใน 500 งวด
    3.2 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท ส่งใช้คืนภายใน 360 งวด
    3.3 เงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่น ๆ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท ส่งใช้คืนภายใน 360 งวด