.

หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษ

 

เงินกู้พิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

   1.เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท ส่งใช้คืนภายใน 300 งวด

   2. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท ส่งใช้คืนภายใน 300งวด

   3. เงินกู้พิเศษ เพื่อความจำเป็นอื่นๆ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาทส่งใช้คืนภายใน 300 งวด

   4. สมาชิกผุ้รับเงินบำนาญ ให้นับงวดส่งได้ตลอด

   5. สมาชิกสามารถกู้พิเศษครั้งใหม่ได้เมื่อส่งชำระเงินงวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด

   6. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหลักทรัพย์และจดจำนองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

      6.1 ในการกู้พิเศษ สำหรับหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใจเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีใ้ห้สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ

             ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

      6.2 ในการกู้พิเศษ สำหรับหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัดให้สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไม่เกิน

             3,000 บาท ส่วนที่เหลือให้สมาชิกผู้กู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยสหกรณ์และสมาชิกผู้กู้ทำข้อตกลงว่า

            6.2.1 สมาชิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเกินทันที่ที่มีค่าใช้จ่าย หรือ

            6.2.2 สหกรณ์สำรองจ่ายไปก่อนเมื่อสมาชิกได้รับเงินกู้จึงจะหักค่าใช้จ่าย

      6.3 กรณีที่ตรวจหลักทรัพย์แล้วไม่ได้รับการอนุมัติให้สมาชิกรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตามข้อ 6.2

   *ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 100% ของราคาประ้เมินซึ่งทางราชการเป็นผู้รับรอง

 

   ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษของข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ (ยกเว้นสมาชิกสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และสมาชิกเดิมที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ

    ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษของพนักงานราชการประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556

   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษของครูโรงเรียนเอกชน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ สมาชิกสามัญ สมาชิกสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกเดิมที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นพนักงานราชการ สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน และข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ สมาชิกสามัญ สมาชิกสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และสมาชิกเดิมที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นพนักงานราชการ สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน และข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ) (ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2558)

     ประกาศเรื่องการกู้เงิน กู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญของสมาชิกประจำปี 2559

     ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษ ของครูโรงเรียนเอกชน ++ ล่าสุด ++